Polityka prywatności

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiamy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kinematograf.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kinematograf z siedzibą: 34-700 Rabka-Zdrój, ul.Pocztowa 1/3, nr tel.: +48 501 361 531, adres e-mail: j.olszynski@fundacjakinematograf.pl, zwana dalej Fundacją.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się na adres e-mail: j.olszynski@fundacjakinematograf.pl lub pisemnie na adres Fundacja Kinematograf, ul. ul.Pocztowa 1/3, 34-700 Rabka-Zdrój, z dopiskiem „Dane osobowe”

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane w wyniku prowadzonej korespondencji lub w związku z przekazaną nam wizytówką, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

 1. Przygotowania, zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, w tym obsługi zgłoszenia kierowanego do Fundacji w zakresie umożliwiającym kontaktowanie się z tą osobą (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 3. W związku z prawnie uzasadnionym interesem Fundacji w zakresie kontaktowania się z darczyńcami (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 4. W związku z wykonywaniem obowiązków prawnych Fundacji wynikających z np. przepisów podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przygotowania do zawarcia umowy, również adres do korespondencji.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

 1. Serwisujące urządzenia Fundacji za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe.
 2. Dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Fundacja.
 3. Podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania.
 4. Świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Fundacji (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwających wzajemnych relacji określonych w „celach przetwarzania danych”. W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • sprostowania (poprawienie) danych;
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwalnie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);
 • dostępu do danych (w tym do kopii danych);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres e-mail: j.olszynski@fundacjakinematograf.pl, pisemnie na adres siedziby Fundacji lub osobiście w siedzibie Fundacji.

Przed realizacją Państwa uprawnień Fundacja musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Fundację narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z obsługą zgłoszenia kierowanego do Fundacji oraz przygotowaniem do zawarcia ewentualnej umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością prowadzenia działań przygotowania do zawarcia i docelowego zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie skutkuje żadnymi następstwami, za wyjątkiem braku możliwości łącznego odniesienia się do zdarzeń (np. wiadomości e-mail) kierowanych od osoby rezygnującej z podania danych ją identyfikujących.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Fundacja nie będzie stosowała wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.